มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมหารือในประเด็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบและระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  :  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดประชุมหารือในประเด็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบและระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ สู่การเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ โดย คุณธีรยุทธ สุคนธวิท และคุณวันเสาร์ ไชยกุล  พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม  โดยคุณระนอง สุขเกษม และคุณปาริชาติ คงทอง  และผู้แทนจากสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ  ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบและระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ สู่การเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้เป็นจริงและเข้าถึงในระดับนโยบาย เพื่อประโยชน์ต่อเด็กพิการ คนพิการ และครอบครัวคนพิการต่อไป


ย้อนกลับ