มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวการการบันทึกข้อมูลและทำรายงาน มาตรา 35

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกับ รพ.หัวไทร และ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นภาคีโหนดการจ้างงานคนพิการในชุมชน
จ.นครศรีธรรมราชได้จัดประชุม แก่หน่วยจ้างงานคนพิการ ได้แก่ รพ./รพ.สต./ร.ร./มูลนิธิฯ/วัดฯลฯ  และคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน  จำนวน 65 คน เพื่อรับฟังและ  ทำความเข้าใจ เกี่ยวการการบันทึกข้อมูลการทำรายงาน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ห้อง ยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี


ย้อนกลับ