มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมติดตามงานด้านคนพิการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ในนามของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการติดตามงานด้านคนพิการในทีมบริหารจัดการดี ของ กรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย ท่านผู้ว่า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
เข้าร่วมประชุมติดตามงานด้านคนพิการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดย ดร.สุชญา ได้นำเสนอ กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เรื่อง ระบบการคุ้มครองทางสังคม สำหรับเด็กพิการ คนพิการ ผู้ดูแล/ครอบครัว และเครือข่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบาย ด้านระบบการคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กพิการ คนพิการ ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอให้ รวบรวมประเด็นเรื่องกองทุนด้านคนพิการ ผนวกเข้ากับงานวิจัยชิ้นนี้ด้วย เพื่อเป้าประสงค์ในการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ย้อนกลับ