มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำโครงการ การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการฯ

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำโครงการ การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของคนพิการ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความรู้เชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ และพัฒนาให้เกิดชุมชนวิชาการ ที่มีการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบออนไลน์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะคนพิการ พัฒนาภาคีเครือข่าย รวมถึงขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาะและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2565-2567 ของ สสส.วันที่ 8 ธันวาคม 2565


ย้อนกลับ