มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์

9fประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ตามที่ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาการแพทย์แผนไทย โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตุประสงค์และอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุทต์ ซึ่งในมาตรา ๙ (๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและรับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองหรือได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองและจะต้องสอบผ่านในความรู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร
https://app.box.com/s/909g6cr2lnfwr2kmoo51osan1s59yr21


ย้อนกลับ