มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประกาศฉบับที่ 3/2564 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประกาศ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ฉบับที่ 3/2564
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (เพิ่มเติม)

ตามที่ ประกาศ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น และตามที่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ประกาศ  ณ  วันที่ 25 เมษายน 2564 นั้น
ดังนั้น มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่ง จึงเห็นควรกำหนดแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 (เพิ่มเติม) ตามประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. บุคคลทั่วไป ผู้มาติดต่อ ที่เข้ามาภายในอาคาร สถานที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยตรวจ วัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและหลังออกทุกครั้ง
2.งดกิจกรรมการรวมตัวต่างๆและงดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวเด็กพิการร่วมทั้งกิจกรรมไดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ
3. งดการใช้บริการสวนบำบัด สถานที่ออกกำลังกาย และลานพื้นที่กิจกรรม ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
4. บุคลากร ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 และเพิ่มเติ่ม วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยง และอาจมีบุคลากรสลับการเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานตามความจำเป็น และตามความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน (ข้อ 1) อย่างเข้มงวด

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีความห่วงใยในสุขภาพ และตระหนักในความปลอดภัยของทุกท่านอย่างยิ่ง ประกาศนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป และหากมีความคืบหน้าใดๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564


ย้อนกลับ