มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประกาศฉบับที่ 2/2564 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประกาศฉบับที่ 2/2564 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ (ระลอก 3) ปัจจุบันนั้น ด้วย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในมิติด้านสุขภาวะเป็นสำคัญ และมีความห่วงใยในสุขภาพของทุกคนอย่างสูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงของการกระจายแพร่เชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายชาติดังกล่าว
ดังนั้น มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16–30 เมษายน 2564 ดังนี้
1. บุคคลทั่วไป ผู้มาติดต่อ ที่เข้ามาภายในสถานที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและหลังออกทุกครั้ง
2. งดการรวมตัวและการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวกัน และ งดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวเด็กพิการ
3. บุคลากร ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 เพื่อลดความเสี่ยง และอาจมีบุคลากรสลับการเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานตามความจำเป็น และตามความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน (ข้อ 1) อย่างเข้มงวด
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีความห่วงใยในสุขภาพ และตระหนักในความปลอดภัยของทุกท่านอย่างยิ่ง ประกาศนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป และหากมีความคืบหน้าใดๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564


ย้อนกลับ