มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการนิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสู่ชุมชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการออกบูธในโครงการนิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสู่ชุมชน จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ และเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก แก่คณาจารย์  นิสิต  ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเป็นการให้บริการแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ


ย้อนกลับ