มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ “คุณค่าสวนบำบัด

เมื่อวันที่ 1 -3 กันยายน 2563 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ “คุณค่าสวนบำบัด สู่การพัฒนาเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส” โดยสาธิตการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน การจัดสวนถาด การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และการเพื่อเผยแพร่ความรู้ คุณค่าความสำคัญของการนำสวนบำบัดสู่การรักษา ฟื้นฟูเด็กพิการ คนพิการ เด็กด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ในงานมหกรรมเครือข่ายชุมชนและตำบลวิถีพอเพียง ภาคใต้ 2563 “สืบสานรักษา ต่อยอดตามรอยวิถีพอเพียง : อยู่รอด ปลอดภัย สู้ภัยพิบัติ…” ณ ลานกิจกรรม อบต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชย้อนกลับ