มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บรรยายในหัวข้อ”แนวทางการจ้างงานคนพิการในชุมชน”

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.60 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพคนพิการแบบบูรณาการ ให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน โดยมีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็น วิทยากร บรรยายในหัวข้อ”แนวทางการจ้างงานคนพิการในชุมชน” ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ