มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มผู้ปกครอง (รุ่นที่ 1 ระยะ 3)

เมื่อวันที่ 28,29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดอบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มผู้ปกครอง (รุ่นที่ 1 ระยะ 3)
ณ กนกรัตน์รีสอร์ท

DSC_0003 DSC_0005 DSC_0020 DSC_0025 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0088 DSC_0179 DSC_0185 DSC_0304 DSC_0337


ย้อนกลับ