มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย “ประวัติองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทย”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกับ สมาคมเพื่อคนพิการแห่งประเทศไทยจัดอบรมความรู้ด้านการนวดไทยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัว ให้กับผู้ดูแลเด็กพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จำนวน 20 ครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) วันแรกของการอบรม หัวข้อ ประวัติองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทย วิทยากรโดย ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก

IMG_5849 IMG_5850 IMG_5861 IMG_5863 IMG_5875 IMG_5877 IMG_5887 IMG_5892


ย้อนกลับ