มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นายกสมาคมคนตาบอดฯ มอบสิ่งของให้จังหวัดนครนายก

นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกมอบหมายให้ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวน 22,500 บาท และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 จาก นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก

นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 ทั่วประเทศ ทั้งนี้จังหวัดนครนายกได้รับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาคจากสมาคมฯ สิ่งของ 1 ชุด และเงิน 500 บาท ต่อผู้พิการ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 45 ชุด โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณโดยมอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำสิ่งของที่ได้รับจากสมาคมนำไปช่วยเหลือผู้พิการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมต่อไป

ทั้งนี้ นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก นายพชร ศศิชาชยามร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก นางสาวสมฤทัย เพ็งแจ่ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด -19 ในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022540&currentpage=1

ขอบคุณ: https://bit.ly/3eBzR89


ย้อนกลับ