มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นฤมล เคลื่อนทัพถกเข้มช่วยเหลือคนพิการ-กลุ่มเปราะบาง

วันที่ 3 มีนาคม ที่กระทรวงแรงงานนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยระหว่างประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาทักษะคนพิการ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มอบหมายหมายให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ และสิ่งสำคัญคือต้องรวดเร็วทันต่อความต้องการ

“การประชุมในวันนี้ เป็นการหารือของคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมได้รายงานผลการส่งเสริมให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและหลักเกณฑ์การกู้ยืม เงินกองทุน กำหนดการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาต ครั้งที่ 10 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีการแข่งขันทั้งหมด 15 สาขา นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ (พ.ศ. 2564 – 2570) ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และการเชิญชวนให้สถานประกอบกิจการ จัดทำ กิจกรรมเพื่อสังคม (ซีเอสอาร์) ด้านคนพิการ

นางนฤมล กล่าวว่า คณะอนุกรรมการชุดนี้ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่คนพิการ รวมไปถึงการจัดหางานให้แก่คนพิการด้วย โดยมีตัวแทนจากหลายกระทรวง เช่น ผู้แทนจากการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกลุ่มสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้วย ได้แก่ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเลขานุการ

-ADVERTISEMENT-

“ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การดำเนินงานดังกล่าวต้องทำอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกฝ่ายบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน” นางนฤมล กล่าว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022304&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2606250


ย้อนกลับ