มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ธพส. เพิ่มพื้นที่อาคารบี ศูนย์ราชการฯ ฉีดวัคซีนผู้พิการ 29 ก.ค.นี้

ที่มา :  https://www.thansettakij.com/money_market/489163

ธพส. สนับสนุนพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี รองรับฉีดวัคซีนให้ผู้พิการ 29 ก.ค.นี้ 08.00 – 16.00 น. คาดให้บริการได้ประมาณ 4,800 คน ขณะที่จุดตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุก อาคารจอดรถ BC ยังเปิดบริการถึง 31 ก.ค.นี้

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ธพส. กล่าวว่า ธพส. ได้สนับสนุนพื้นที่ภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ บริเวรลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) บุคลากร และอาหาร จำนวน 1,050 ชุด ให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้จัดสรรโควต้าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 สำหรับฉีดให้กับผู้พิการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้พิการได้ประมาณ 4,800 คน

ขณะที่ พื้นที่อาคารจอดรถ BC ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ยังคงใช้เป็นพื้นที่จุดตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ธพส. ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามารับการตรวจคัดกรอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จึงออกมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมป้ายแนะนำเส้นทางไปยังจุดคัดกรองโดยตรง เพื่อให้ผู้มาเข้ารับการตรวจคัดกรองหลีกเลี่ยงการเข้าใช้อาคาร การกำหนดจุดให้บริการห้องน้ำสำหรับผู้ที่เข้ามาตรวจคัดกรอง การแยกประเภทรถโดยสารสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติงานกับผู้ที่เข้ามาตรวจคัดกรอง ทำความสะอาดและฉีดพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อทุกวันหลังการใช้งาน

นอกจากนี้ พื้นที่ภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) อาคารธนพิพัฒน์ และอาคารจอดรถ BC ยังคงดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัด ทั้ง 10 มาตรการและแนวทางปฏิบัติทั่วไป และ 3 มาตรการเพื่อยกระดับการป้องกัน ได้แก่ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศโดยการพ่นน้ำยาและอบโอโซนกำจัดเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ เวลา 23.00 น. ของทุกวัน การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมบริเวณทางเข้า-ออกห้องน้ำส่วนกลาง และศูนย์อาหาร เวลา 23.00 น. ของทุกวัน การฉีดพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซนพื้นที่ส่วนกลางทุกวันอาทิตย์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

ทั้งนี้ ข้อมูลการ Work from Home ของข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ภายหลัง ศบค. ออกประกาศขอความร่วมมือลดการเดินทาง และการรวมกลุ่ม พบว่ามีจำนวนข้าราชการและบุคลากรที่ Work from Home มากกว่าร้อยละ 72 อีกทั้งมีจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม จำนวนรวมมากกว่าร้อยละ 65

ที่มา : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022797


ย้อนกลับ