มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทำแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล IEP

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีกิจกรรมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล IEP สำหรับเด็กที่มารับบริการของศูนย์บริการคนพิการฯ จำนวน 17 ราย โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ อาจารย์นวดไทย และตัวแทนผู้ปกครอง เข้าร่วมในการทำแผนการศึกษาฯ ในครั้งนี้  กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี  มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการร่วมกัน ภายใต้ 4 วิชาหลัก ได้แก่ นวดไทย โดสะโฮ กายภาพ การเรียนรู้ ซึ่งเด็กจะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบภายใต้ชุดโปรแกรมหลักสูตร 4 วิชาหลัก และจะได้รับการประเมินผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตามแผนที่มารับบริการที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ