มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทาลัสซีเมีย…ป้องกันได้

41655296ทาลัสซีเมีย…ป้องกันได้
โรคทาลัสซีเมียเป็นโรคพันธุกรรมที่สามารถป้องกันได้ ปัจจุบันพบว่า เด็กที่ป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 1 ราย จะเสียค่ารักษาพยาบาล 10,500 บาทต่อเดือน รวมแล้วตลอดอายุของเด็ก จะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ 6,600,000 บาท ต่อคน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นหญิงและชายในวัยเจริญพันธุ์ ควรมีการตรวจคัดกรอง “ทาลัสซีเมีย” เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยเริ่มที่การตรวจเลือดเพือหากรรมพันธุ์ทาลัสซีเมียของคู่สมรสที่จะมีลูก ซึ่งอาจตรวจคนเดียวก่อน หากเป็นพาหะของทาลัสซีเมียหรือมียีนทาลัสซีเมีย ต้องตรวจคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าคู่สมรสเป็นพาหะของทาลัสซีเมียกลุ่มเดียวกัน ลูกที่เกิดมาก็มีอัตราเสี่ยงเป็นโรคทาลัสซีเมีย ซึ่งแพทย์จะให้คำอธิบายถึงรายละเอียดและความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดกับทารกในครรภ์พร้อมทางเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่กำลังจะตั้งครรภ์ และมีครอบครัวในการป้องกันโรคได้ดังนี้

1. เลือกที่จะไม่มีลูก โดยคุมกำเนิด ทำหมัน
2. ยอมเสี่ยงและตัดสินใจที่จะมีลูก ซึ่งจะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการวินิจฉัยทารกในครรภ์ โดยแพทย์จะนัดตรวจทารกและใช้เข็มพิเศษเจาะ
ผ่านทางช่องคลอดหรือทางหน้าท้อง นำน้ำคร่ำหรือเลือดของทารกหรือชิ้นเนื้อรกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อของทารกไปตรวจ
3.เลือกใช้วิธีการปฏิสนธิในหลอดทดลอง (เด็กหลอดแก้ว) โดยคัดเลือกตัวอ่อนที่ไม่เป็นโรค และใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกมารดา เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์

Cr : #หมอชาวบ้าน #ขอขอบคุณ


ย้อนกลับ