มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทต.เดิด นำผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ อบรมส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมาที่ห้องประชุมค่ายลูกเสือเมืองยศ ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เทศบาลตำบลเดิดได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวิมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการตลอดจนผู้ดูแลประชาชนภายในชุมชนของตนเองและผู้ด้อยโอกาสเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวงษ์เดือน กานกหงส์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลเดิดได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืนโดยมีญาติหรือผู้ดูแลและคนในชุมชนมีส่วนร่วม เนื่องจากการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทำให้ผู้พิการไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่ากับคนปกติ จะได้เข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ทำให้ไม่ขาดการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ลดลงรวมไปถึงการเป็นภาระต่อญาติหรือผู้ดูแลดังนั้นทาง เทศบาลตำบลเดิดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้มีความผิดปกติทางด้านการเคลื่อนไหวในชุมชน ได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพอย่างถูกต้องและถูกวิธี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้มีความผิดปกติทางด้านการเคลื่อนไหวและลดภาระของญาติและผู้ดูแลเพื่อให้ผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ได้รับใบรับรองความพิการและได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021408&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/173047


ย้อนกลับ