มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ถาวร”หนุนคนพิการชายแดนใต้ฝึกอาชีพกับบินไทย

“ถาวร”หนุนส่งเสริมการฝึกอาชีพคนพิการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับการบินไทย

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ให้ นายพิพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เข้าพบ เพื่อขอความช่วยเหลือพร้อมหารือแนวทางการสนับสนุนแรงงานคนพิการและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายชัยวุฒิ ผ่องแพ้ว และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล นางธีระสิน แสงรังษี ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร และผู้แทนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุม

นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มีสมาชิกกว่า 50 คน และภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร ขอเข้าพบ เพื่อให้กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ดำเนินการส่งเสริมแรงงานผู้พิการ สนับสนุนการฝึกอาชีพและวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมาตรา 33 34 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยทางสมาคมฯ จะจัดส่งหนังสือรายละเอียดโครงการที่ต้องการให้ บกท. สนับสนุน ผ่านทางกรมการจัดหางาน เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง บกท. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ สนับสนุนโครงการอบรมอาชีพของสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง จัดพื้นที่ส่วนกลางให้ผู้พิการจำหน่ายสินค้า และนำเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา ๓๔ แทนการจ้างงานคนพิการ เป็นต้น ทั้งนี้ ตนและกระทรวงคมนาคมพร้อมรับฟังปัญหาของคนพิการและนำไปสู่การแก้ไขสนับสนุนส่งเสริมคนพิการต่อไป.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0070&postid=0020196

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/737878


ย้อนกลับ