มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตาก รับมอบนมแลคตาซอย ! เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ และเติมตู้ปันสุข

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์นมแลคตาซอย จำนวน 40 แพ็ค จากผู้จัดการบริษัท แลคตาซอย จำกัด (สาขาตาก) เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และส่วนหนึ่งจะได้นำไปเติมในตู้ตากปันสุข เพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จะเป็นหน่วยงานดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่อไป ณ จุดรับบริจาคของหน้าศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า)

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021219&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1376539/


ย้อนกลับ