มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กๆ

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 และอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ทพญ.กุลนันท์ พันธ์ศรีมังกร นิสิตปริญญาโทของภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ามาตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กๆ มูลนิธิ พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสุขภาพช่องปาก และคำแนะนำในการดูแลรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ปกครองเด็กๆทราบ ผลที่ได้รับ ผู้ปกครองได้ทราบสุขภาพช่องปากของเด็กๆ และคำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสม ถูกสุขอนามัย


ย้อนกลับ