มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตรวจมาตรฐานองค์กร

ทีมตรวจมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการเข้ามาตรวจและเก็บข้อมูลเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานองค์กรให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

IMG_5540 IMG_5501 IMG_5497


ย้อนกลับ