มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ (เพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานองค์กร ครั้งที่ 3) โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ เจ้าหน้าที่ จาก กรม พก. ซึ่งผลการตรวจประเมินเป็นที่เรียบร้อยดีเยี่ยมย้อนกลับ