มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร ประเภทองค์กรเพื่อคนพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร ประเภทองค์กรเพื่อคนพิการ (เพื่อรองรับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานองค์กร ครั้งที่ 4) จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นผู้จรวจประเมินฯ ในวันที่ 22 เม.ย.65


ย้อนกลับ