มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการต่ออายุการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล

คณะทำงานวิชาการ สภาการแพทย์แผนไทย ดำเนินการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการต่ออายุการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563


ย้อนกลับ