มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ ของ ยูนิเซฟ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ ผู้ทำงานกับเยาวชน ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ทำงานกับเยาวชน (Youth Workers) มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล
3.เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
โดย ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการในนาม(มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ) เป็นตัวแทน ของกลุ่มผู้ปฏิบัติกับเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กพิการ/คนพิการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ยศเส


ย้อนกลับ