มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ณัฏฐพล” วางแผนขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ

รมว.ศึกษาธิการ ถก บอร์ดการศึกษาคนพิการ วางแผนขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ดัน ภาคเอกชน ให้รับคนพิการเข้าทำงาน

วันนี้ (11 ก.ย.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาคนพิการว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินการการจัดการศึกษาคนพิการที่ผ่านมาว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในจุดไหนบ้าง ซึ่งรวมไปถึงกองทุนการศึกษาคนพิการด้วย โดยประเด็นกองทุนการศึกษาคนพิการตนได้ให้นโยบายว่าการนำเงินจากกองทุนไปใช้ดำเนินงานด้านต่างๆจะต้องมีการวางแผนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และแบ่งจัดแยกการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน รวมถึงจะต้องมีตัวชี้วัดด้วยว่างบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการไปแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ในอนาคตตนจะวางแผนการดำเนินการเรื่องการศึกษาคนพิการร่วมกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไท (มท.) เพื่อบูรณการการทำงานด้านงบประมาณร่วมกัน ซึ่งตนเห็นว่างบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาคนพิการยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร เพราะตนอยากให้การใช้งบประมาณในเรื่องนี้เป็นการใช้งบประมาณที่เหมาะสมและเห็นผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนเรื่องต่างๆของการจัดการศึกษาคนพิการด้วย เนื่องจากพบว่าคนพิการจำนวนหนึ่งยังไม่รู้หนังสือ และก็มีกลุ่มคนพิการอีกจำนวนหนึ่งที่เรียนจบการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีงานทำ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหา ขณะเดียวกันก็จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทช่วยผลักดันในการรับคนพิการที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานในบริษัทได้ เพราะเรื่องการศึกษาคนพิการเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0019971

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/education/730890


ย้อนกลับ