มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ซ้อมตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ นำโดยผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิฯ ซ้อม ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ (ประเภทองค์กรเพื่อคนพิการ) เพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ( พก.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ