มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฟื้นฟูฯ

ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟู ฯให้แก่เด็กพิการจำนวน 14 ราย โดยใช้ศาสตร์การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) การฝึกกายภาพบำบัด การนวดไทย ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การหยิบจับ กำปล่อย การการใช้จินตนาการจากการปะติดภาพโครงร่างต่าง ๆ และฝึกทักษะการเป็นผู้ช่วยวิทยากรการฟื้นฟูเด็กพิการให้แก่ผู้ปกครองแกนนำชมรมจำนวน 4 รายตามฐานการฟื้นฟู ได้แก่ ฐานการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)  ฐานการนวดไทย กายภาพบำบัด และฐานการศึกษา


ย้อนกลับ