มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (12 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส โดยมีนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดนราธิวาส นายสรัญรัฐ กีรติโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนคณะจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งยังเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดี รวมพลังทำความดี รวมพลังความสามัคคีที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของชาวจังหวัดนราธิวาส

โอกาสนี้ ประธานในพิธีฯ ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เช่น การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ การมอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็ก และการสาธิตการฝึกอาชีพทำขนมต่าง ๆ ขณะที่ คณะจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่างสวมใส่ชุดสีฟ้า และได้ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาภูมิทัศน์ภายในบริเวณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส อย่างพร้อมเพรียง

หลังจากนั้น นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ บ้านเกาะยาว ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีคณะจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่างสวมใส่ชุดสีฟ้าเพื่อแสดงความจงรักภักดี และได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลนบริเวณบ้านเกาะยาว ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส อย่างพร้อมเพรียงกัน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021465&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3kIs09R 


ย้อนกลับ