มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จ.กาฬสินธุ์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 137 ทุน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 137 ทุน ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล โดยมีเด็กออทิสติก เด็กพิการ และผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาเบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 137 ทุนๆละ 5,000 บาท

นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษานี้ ทรงประทานทุนการศึกษา จำนวน 137 ทุนๆละ5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 685,000 บาท ด้านพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งการพัฒนาศักยภาพคนพิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การได้รับประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆที่พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องใช้ในการดูแลคนพิการได้ระดับหนึ่ง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022329&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3qBx2H0


ย้อนกลับ