มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“จุติ” ดึงภาคีเครือข่าย สอนคนพิการทำเบเกอรี่แบบมืออาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต

“จุติ” ดึงภาคีเครือข่าย สอนคนพิการทำเบเกอรี่แบบมืออาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เขตยานนาวา กทม.

นายจุติ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นการนำร่องการพัฒนาทักษะอาชีพด้านอาหาร โดยจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ให้กับคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว 20 ครอบครัว รวม 40 คน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตั้งแต่วิธีการทำเบเกอรี่ การทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ และการทำขนมไทย โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง (6 วัน) นอกจากนี้ จะมีการคัดเลือกคนพิการและครอบครัวที่มีทักษะความสามารถในการทำอาหารและเบเกอรี่ 10 ครอบครัว เพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

นอกจากกิจกรรมวันนี้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีทักษะการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง พร้อมพัฒนาอาหารให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งได้ขอบคุณ อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรเดช ณ กรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์กรคนพิการ ที่บูรณาการการทำงานร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021249&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/social/news_705857/


ย้อนกลับ