มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จาก…หยาดน้ำพระทัย

                                               Picture4Picture1
                                                                           จาก…หยาดน้ำพระทัย ถึง…เด็กพิการ ตำบลชะเมา

 

Picture2  หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระดำรัสสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งทั้งนี้ ได้ทรงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารพระราชทาน 17  โดยมีผู้แทนพระองค์ นายสำเริง  เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พร้อมด้วยข้าราชการกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    สำนักราชเลขาธิการ  ติดตามการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะๆ

Picture3การก่อสร้างอาคารพระราชทาน 17 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา  เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ในพื้นที่ 1 ไร่  โดยการขอใช้ที่ดินของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

การก่อสร้างอาคารพระราชทาน 17 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา  เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ในพื้นที่ 1 ไร่  โดยการขอใช้ที่ดินของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชและกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน 2558  เป็นวันวางศิลาฤกษ์อาคารพระราชทาน 17  ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา

Picture6 Picture5

พิธีวางศิลาฤกษ์  เพื่อความเป็นศิริมงคล  เป็นประโยชน์  และความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินกิจกรรม  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงาน ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และประชาชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพ  โดยมี นายศิริพัฒ    พัฒกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบางมูลนาก    เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านวัดลาวและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชมงมลศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ปัจจุบันอาคารพระราชทาน 17  ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา  ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและตรวจเยี่ยม  พร้อมส่งมอบอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  และในขณะนี้ทางบริษัท เชฟรอน  ประเทศไทย (จำกัด) ได้สนับสนุนงบประมาณ 500,000 บาท  เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารพระราชทาน 17  ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา

Picture7 Picture8

นับเป็นความปลาบปลื้มปีติของพสกนิกรในพื้นที่ตำบลชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะสมาชิกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมาอย่างหาที่สุดไม่ได้  ที่พระองค์ทรงมองเห็นความเดือดร้อนของผู้ยากไร้  และทรงสนับสนุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่สมาชิกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา  เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ตัวแทนจากศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา


ย้อนกลับ