มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดให้บริการการฟื้นฟูเด็กพิการ ประจำเดือน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และบุคลกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ หน่วยบริการจุฬาภรณ์ จัดให้บริการการฟื้นฟู ฯ แก่เด็กพิการ จำนวน 7 ราย โดยฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  ฝึกศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) กายภาพบำบัด และฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันย้อนกลับ