มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดให้บริการการฟื้นฟูฯ เทศบาลตำบลชะเมา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและเทศบาลตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรี ฯ  จัดให้บริการการฟื้นฟูฯ ประจำเดือนให้แก่เด็กพิการ จำนวน  6 ราย ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการเทศบาลตำบลชะเมา โดยฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย (โดสะโฮ) การนวดไทย การฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกการหยิบจับ และฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันย้อนกลับ