มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดให้บริการการฟื้นฟูฯ ประจำเดือนให้แก่เด็กพิการ จำนวน  7 ราย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และบุคลกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ หน่วยบริการอำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช จัดให้บริการการฟื้นฟูฯ ประจำเดือนให้แก่เด็กพิการ จำนวน  7 ราย ณ หน่วยบริการอำเภอจุฬาภรณ์ โดยฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ฝึกกายภาพบำบัด ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ฝึกการหยิบจับ และฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน


ย้อนกลับ