มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดเสวนาวิชาการ “คุณค่าสวนบำบัด สู่การพัฒนาเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดเสวนาวิชาการ “คุณค่าสวนบำบัด สู่การพัฒนาเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส” โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ตัวแทนจากสหทัยมูลนิธิ เทศบาลเมืองปากพูน และตัวแทนผู้ปกครองร่วมเสวนา ฯ  เพื่อเผยแพร่ความรู้ คุณค่า และความสำคัญของการนำสวนบำบัดสู่การรักษา ฟื้นฟูเด็กพิการ คนพิการ เด็กด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ครอบครัวเด็กพิการและ ผู้สนใจทั่วไป รวม  100 คนย้อนกลับ