มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพการมีส่วนร่วมของคนพิการในการป้องกันฯ

ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพการมีส่วนร่วมของคนพิการในการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ระว่างวันที่ 22-24 เมษายน พ.ศ. 2567  ณ ขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 63 คน สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ