มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

งานวันคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้ร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ  และจัดนิทรรศการในการจัดงานวันคนพิการ “การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส  ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาคนพิการทุกประเภท และเครือข่ายทั้งภาครัฐแลเอกชนที่เกี่ยวข้อง จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 800 คนย้อนกลับ