มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการร่วมกับ อาจานย์ นวดไทย ผู้ช่วยครู มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติคนพิการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566


ย้อนกลับ