มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดทำแผนการเรียนการสอน  (IEP)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กิจกรรมศูนย์บริการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและอาจารย์นวดไทยและทีมผู้ช่วยครูรวมทั้งอาจารย์กิจกรรมดนตรีบำบัดได้ดำนินการจัดทำแผนการเรียนการสอน  (IEP) โดยกำหนดเป้าหมายด้านการฟื้นฟูเด็กพิการร่วมกันตามชุดวิชาชึ่งประกอบด้วย ด้านกายภาพบำบัด ด้านการฝึศาสตร์การกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)กิจกรรมสวนบำบัด และ ดนตรีบำบัด จำนวน 15 ราย เสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนดไว้


ย้อนกลับ