มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดทำหน้ากากผ้า เจลล้างมือ และแอลกอลฮอล์บรรจุขวด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน) และชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำหน้ากากผ้า เจลล้างมือ และแอลกอลฮอล์บรรจุขวด สำหรับทำความสะอาด ป้องกันการติดเชื้อไวรัส ให้กับเด็กพิการ และสมาชิกในครอบครัว จำนวน 21 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 65 คน


ย้อนกลับ