มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดกิจกรรมฟื้นฟูเด็กพิากรให้แก่เด็กพิการจำนวน 14 ราย

ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคีเครือข่ายของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูเด็กพิากรให้แก่เด็กพิการจำนวน 14 ราย โดยใช้การฝึกศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) กายภาพบำบัด การนวดไทย การฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะทางการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน และฝึกทักษะการเป็นผู้ช่วยวิทยากรการฟื้นฟูเด็กพิการให้แก่ผู้ปกครองแกนนำจำนวน 4 รายตามฐานการฟื้นฟู ได้แก่ ฐานการฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)  ฐานการนวดไทย กายภาพบำบัด และฐานการศึกษาย้อนกลับ