มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จังหวัดเชียงราย ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมการกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียวราย ถนนสหมิตร ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อรับทราบสถานการณ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรมกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยที่ประชุมรับทราบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ช้างขาวเกมส์ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ตราดเกมส์ การศึกษาดูงานกิจกรรมสาธิตวิ่งเทรลและวิ่งถนนภายหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 แผนงานโครงการจัดกิจกรรมเมืองกีฬา Sport City ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนงานโครงการจัดกิจกรรมเมืองกีฬา Sport City ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากนั้น เป็นการพิจารณาจัดกิจกรรมกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ การจัดกิจกรรมเมืองกีฬา Sport City จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 กันยายน 2563 การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ปั่นปลอดภัยไร้ COVID ระยะทาง 55 กิโลเมตร และระยะทาง 32 กิโลเมตร วันที่ 20 กันยายน 2563 การวิ่งเทรล LIKHAI TRAIL RUN 2020 ระยะทาง 18 กิโลเมตร และระยะทาง 7 กิโลเมตร วันที่ 25 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม GLOBAL RUNNING SUMMIT ครั้งที่ 2 และ CHIANG RAI 21.1 MARATHON 2020 และวันที่ 16 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “เมืองเชียงราย วิ่งสู้ไฟ ไร้หมอกควัน”

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021469&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1429087/


ย้อนกลับ