มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561
วันนี้ (27 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวขณะเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (leave no one behind) และได้มีการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 กำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ด้าน นางสาวบุษยาฏฐ์ มนต์คล้ำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีจำนวนคนพิการที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 27,571 คน มีการส่งเสริมให้คนพิการมีโอกาสประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่น โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรม ซึ่งกฎหมายได้มีการกำหนดให้ส่งเสริมคนพิการ จ้างงานคนพิการ โดยให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ รับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนที่เหมาะสม หรืออาจส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อกองทุนได้นำเงินเหล่านี้ไปให้คนพิการกู้ยืมเพื่อประกอบกอาชีพอิสระโดยไม่เสียดอกเบี้ย

ขอบคุณ:  https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0019215

ขอบคุณ… https://goo.gl/AEERDs


ย้อนกลับ