มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จังหวัดสกลนคร เร่งอนุมัติเงินกู้ประกอบอาชีพคนพิการ

จังหวัดสกลนคร เร่งอนุมัติเงินกู้ประกอบอาชีพคนพิการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หลังมาตรการผ่อนคลาย COVID-19

ที่ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นรองประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรคนพิการทุกประเภทเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายปิยกูล คุณแก้ว นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนคร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ

นายปิยกูล คุณแก้ว นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคนพิการของหน่วยงานต่าง ๆ และพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากองค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

นอกจากนั้น ยังมีการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 200 ราย เป็นเงินจำนวน 7,010,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อีกด้วย เพื่อเร่งฟื้นฟูอาชีพคนพิการ หลังมาตรการผ่อนคลาย COVID-19 ที่ผ่อนปรนให้ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021279&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2ZrVeQy


ย้อนกลับ