มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 หน่วยบริการนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 หน่วยบริการนครชัยศรี เพื่อให้เด็กพิการในชุมชนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม หน่วยบริการนครชัยศรี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม หน่วยบริการนครชัยศรี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ฯ โดยมี ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน นายอำเภอนครชัยศรี ประธานศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ในการรับการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ภายใต้สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม Early Intervention และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผ่านมาพบว่าจำนวนเด็กพิการในวัยเรียนมีจำนวนมาก ส่วนใหญ่มีความยากลำบากในการเดินทางมารับบริการ เนื่องจากที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเด็กพิการ

จากสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงมีนโยบายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษในแต่ละจังหวัด ดำเนินการประสานขอใช้อาคารสถานที่หน่วยงานต่างๆ ที่ว่าง หรือยุบ รวม เลิก สำหรับใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการสาขาอำเภอขึ้น เพื่อให้เด็กพิการในชุมชนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม สามารถเข้าถึงการรับบริการทางการศึกษา จากหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษได้สะดวก ทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ โดยได้เปิดให้บริการทางการศึกษาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีนักเรียนที่มารับบริการทางการศึกษา แบบไป-กลับ และรับบริการในโครงการประจำ บ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

สำหรับหน่วยบริการนครชัยศรี ได้รับการสนับสนุนจากบุคคล หน่วยงานองค์กร และเครือข่าย โดย พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเปิดหน่วยบริการนครชัยศรี, มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ให้ความอนุเคราะห์อาคารสถานที่ของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม, หน่วยบริการนครชัยศรี นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขต 4 สนับสนุนการปรับพื้นที่, นายอาทร สูญจันทร์ ประธานศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี สนับสนุนงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และโรงเรียนโสตศึกษานครปฐมสนับสนุนด้านอาคารสถานที่

ขอบคุณ: https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021393&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/32KFlrL


ย้อนกลับ