มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

วันที่ 17 ธันวาคน 2561 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดขอนแกน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมขึ้นมา การจัดงานครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสแสดงศักยภาพให้สังคมได้เห็น ทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม กิจกรรมภายในงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่นมีการอ่านสาส์นวันคนพิการสากล มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคนพิการต้นแบบ รวมทั้งผู้สนับสนุนการจัดงานและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คนพิการ การแสดงความสามารถของคนพิการทุกประเภท การออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของคนพิการ นิทรรศการและจุดบริการจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งองค์กรคนพิการต่างๆ และการเสวนาในหัวข้อเติมพลังใจ ให้โอกาส โดยมีผู้แทนคนพิการ คนพิการ ครอบครัว เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

ขอบคุณ :https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0018752

ขอบคุณ: https://goo.gl/G9LQY9


ย้อนกลับ