มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ค่ายเสริมความรู้ครอบครัวเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัด ค่ายเสริมความรู้ครอบครัวเด็กพิการ เรื่อง”จิตวิทยาวัยรุ่น” โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้ปกครองเด็กพิการและคุณครูที่ดูแลเด็กพิการจำนวน 40 คน โดยมีวิทยากรจากสถาบันราชานุกูล แพทย์หญิงเปรมวดี เด่นศิริอักษร และ อาจารย์เทอดเกรียรติ ฉายจรุง จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มาให้ความรู้ในเรื่อง จิตวิทยาวัยรุ่น พัฒนาการวัยรุ่น จิตวิทยาคนพิการ พฤติกรรมอันเป็นปัญหาของคนพิการวัยรุ่น เทคนิคการให้คำปรึกษา แนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กพิการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาต่างกับกับวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเป็นอย่างดี สนับสนุนโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

8 9 132031 132038 132040


ย้อนกลับ