มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกัญจนา ศิลปะอาชา มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย มอบเงินบริจาค

คุณกัญจนา ศิลปอาชา(คุณนา)ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (มพพท) มอบเงินจำนวน 1,200,000บาท แก่มูลนิธิออทิสติกไทย 1 ล้านบาท สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 2 แสนบาท เพื่อจัดถุงยังชีพมอบให้แก่คนพิการและครอบครัว โดยมอบหมายให้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศ และ องค์การคนพิการระดับชาติ รับหน้าที่ส่งมอบถุงยังชีพแก่คนพิการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวนรวม 1,500ชุด โดยมีคุณนิกร จำนง กรรมการมูลนิธิฯและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเงิน

อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คุณกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ กรรมการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช คุณกิจจาพร ชื่นบุญ มูลนิธิออทิสติกไทย คุณธิติวัฒน์ สิทธิพูนปวีร์ ผู้แทนเครือข่าย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย คุณชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยร่วมรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

คุณกัญจนา เป็นผู้ผลักดันและส่งเสริมสิทธิคนพิการมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2538 ในสมัยพรรคชาติไทย ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 รับผิดชอบงานด้านการศึกษา ได้ริเริ่ม”นโยบาย คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน” ต่อมา จนกลายเป็นนโยบายและสโลแกนระดับประเทศ เกิดการปฎิรูปการจัดการศึกษาคนพิการ มีการจัดสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับ “นโยบายเรียนร่วม/เรียนรวม” ที่ให้คนพิการสามารถเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไปได้ ทำให้คนพิการจำนวนมากได้เรียนจากหลักปีละหมื่นคน เป็นปีละกว่าสี่แสนคน จนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณ คุณนา คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และเครือข่ายองค์การคนพิการที่ร่วมกันในการช่วยเหลือคนพิการในชุมชน

#Saveคนพิการ #สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 7พ.ค.2564

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022537&currentpage=1


ย้อนกลับ